Disclaimer

Projecten

Op de site van “WWWaar.nl” zijn de vermelde projecten verkregen via de deelenemernen. WWWaar.nl is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van door de deelenemer opgevoerde / ge-uploade projecten.

 

Privacy

De opdrachtgever van een klus krijgt via de deelenemer de mogelijkheid een waardering achter te laten op WWWaar.nl. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van:

WWWaar.nl; Hasseltsestraat 19, 2587 GM Den Haag.

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van administratie en marktonderzoek. Indien dit door de bezoeker is aangegeven middels "opt-in" kunnen deze gegevens tevens gebruikt worden voor het aanbod van gepersonaliseerde informatie en acties betreffende onze producten en diensten of producten en diensten van onze partners. Indien u als bezoeker er geen prijs op stelt dergelijke informatie te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@WWWaar.nl of ons te bellen op (070) 8888 008. De bezoeker heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te controleren en zo nodig te corrigeren.

 

Aansprakelijkheid

WWWaar.nl beoogt met deze website bezoekers informatie te verschaffen over projecten in de buurt. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker van deze website is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en op het juist interpreteren van de informatie verstrekt door een deelnemer. WWWaar.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens is WWWaar.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van gegevens verstrekt door of namens WWWaar.nl via deze website, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van en fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door WWWaar.nl aan u of door u aan WWWaar.nl.

WWWaar.nl heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links of anderszins toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door WWWaar.nl gecontroleerd of goedgekeurd. WWWaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. WWWaar.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen en andere gegevens op deze website alsmede de vormgeving van deze website, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berusten bij WWWaar.nl of haar licentiegever(s). Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd (waaronder 'framing' mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van WWWaar.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

WWWaar.nl; Hasseltsestraat 19, 2587 GM Den Haag; (070) 8888 008.